Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego jest:

S-Glamour
Katarzyna Szablewska

Ul. Dworcowa 49/15
86-300 Grudziądz

NIP: 8761593957
REGON: 870290808

Bank: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Numer konta: 93 1940 1076 3226 5633 0000 0000

1. Definicje

a) Regulamin – niniejszy dokument, który określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, czyli ogólne warunki sprzedaży towaru oraz jego dostawy;

b) Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: S-Glamour Katarzyna Szablewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): ul. Dworcowa 49/15, 86-300 Grudziądz, NIP: 8761593957, REGON: 870290808, telefon: 668 625 093, e-mail: [email protected];

c) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014, poz.827), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.);

d) Sklep internetowy – witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem: www.s-glamour.pl przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania Zamówień;

e) Towar/Produkt – produkty odzieżowe, galanteryjne oraz inne – podobne – artykuły sprzedawane detalicznie przez Usługodawcę w Sklepie internetowym;

f) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia,  prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, które wskazuje na wybrane przez Niego Towary danego rodzaju oraz ich ilości.

g) Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

h) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający tworzenie Konta.

i) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

j) Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu,  a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

k) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem
a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Regulamin stanowi integralną cześć umowy sprzedaży, która zawierana jest przez Usługodawcę z Klientem. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, natomiast w celu zawarcia umowy sprzedaży – obligatoryjna.

3. Produkty oraz informacje o nich, umieszczone w ofercie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Nazwa, logo oraz fotografie znajdujące się w Sklepie internetowym są Jego własnością oraz stanowią dobro chronione prawnie. Wykorzystanie ich bez zgody pisemnej jest zabronione.

5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną odzieży damskiej oraz dodatków drogą wysyłkową.

6. Ceny Produktów wyrażane są w złotych polskich, nie zawierając tym samym kosztów przesyłki.

7. Ceny Towarów  w Sklepie internetowym są cenami brutto z uwzględnieniem podatku VAT.

8. W celu prawidłowego korzystania oraz zamawiania ze Sklepu internetowego obligatoryjne jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej – więcej informacji
w zakładce Polityka Prywatności.

9. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad, natomiast wszelkie różnice percepcji kolorów są uzależnione od indywidualnych ustawień ekranu. Wymiary produktów mierzone „na płasko” mogą nieznacznie odbiegać od tych, które podane są w ofercie
w tolerancji do 2 cm.

10. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich bądź niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

II. REJESTRACJA I LOGOWANIE

1. W celu dokonania zakupu należy zarejestrować się, czyli utworzyć Konto użytkownika
w Sklepie internetowym bądź zakupić produkt bez rejestracji – jako gość. Rejestracja
w Sklepie internetowym polega na utworzeniu konta w systemie informatycznym oraz ustaleniu poufnego loginu oraz hasła. Proces rejestracji użytkownika ma na celu uzyskanie przez Usługodawcę koniecznych informacji, niezbędnych do realizacji umowy, a także usprawnienia kontaktu z Klientem.

2. Do prawidłowego założenia konta konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy oraz hasło. Klient oświadcza, iż podane przez Niego dane są prawdziwe i nie zawierają treści bezprawnych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionych osób trzecich.

3. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem, każdemu z Klientów przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany bądź żądania usunięcia. Klient zobowiązany jest do ochrony danych umożliwiających dostęp do konta w Sklepie internetowym przez osoby nieupoważnione.

4. Rejestracja w Sklepie internetowym równoznaczna jest z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia przez Sklep internetowy. Klient wyraża również zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji generowanych automatycznie przez system Usługodawcy, które dotyczą etapów realizacji Zamówienia. Klient może dobrowolnie dokonać akceptacji na otrzymywanie na wskazany adres e-mail informacji marketingowych oraz handlowych. Zgoda ta może być odwołana w każdym momencie przez Klienta.

5. Rejestracja umożliwia Klientowi logowanie się do Sklepu internetowego:
www.s-glamour.pl za pomocą danych podanych przy rejestracji: login oraz hasło. Przy składaniu kolejnych zamówień, Klient może skorzystać z wyżej wymienionych danych.

III. REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Warunki umowy sprzedaży określają przepisy niniejszego Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne pisemne ustalenia dokonane przez strony.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w momencie potwierdzenia Klientowi przez Usługodawcę możliwości realizacji zamówienia.

3. W celu zawarcia umowy konieczne jest:

    – zapoznanie się Klienta z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień;

    – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostarczanie informacji

generowanych automatycznie przez system informatyczny, a także informacji dotyczących etapów realizacji Zamówienia;

    – prawidłowe złożenie Zamówienia;

    – zobowiązanie Klienta do zapłaty ceny Towaru oraz jego dostawy;

    – potwierdzenie Zamówienia przez Usługodawcę.

IV. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez 24 godziny na dobę 7 dni
w tygodniu.

2. Klient składający Zamówienie wskazuje na rodzaj oraz ilość Towaru, jednocześnie zobowiązując się do zapłaty ceny produktu, kosztów dostawy oraz jego odbioru.

3. Kompletowanie Zamówienia przez Klienta odbywa się za pomocą wybrania Produktu oraz kliknięcia opcji: „Dodaj do koszyka” na stronie produktu.

4. W trakcie trwania zakupów, Klient może przeglądać oraz edytować swoje Produkty.

5. W celu złożenia zamówienia należy przejść do zakładki: „Mój koszyk”, następnie zalogować się przy pomocy loginu oraz hasła bądź skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji, jako: „gość”.

6. W koszyku znajdują się Produkty wybrane przez Klienta, których zakup wiąże się
ze wskazaniem: danych, sposobu dostawy, adresu dostawy, formy płatności. Wraz
z naciśnięciem przycisku: „Kupuję i płacę” dochodzi do zawarcia umowy i złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Produktów objętych zamówieniem. Klient akceptuje wówczas Regulamin oraz ofertę zgodną z jej opisem i ceną.

7. Sklep internetowy na skrzynkę mailową podaną przez Klienta automatycznie generuje wiadomość, w której znajduje się podsumowanie zamówienia wraz z potwierdzeniem jego złożenia.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Usługodawca potwierdza złożone przez Klienta Zamówienie przed przystąpieniem do jego realizacji drogą mailową na podany przez Klienta adres niezwłocznie, w terminie nie dłuższym, niż 3 dni robocze od momentu złożenia Zamówienia. W sytuacji, gdy potwierdzenie Zamówienia nie zostało dostarczone, zalecamy kontakt z Usługodawcą.

2. Dla Usługodawcy oraz Klienta ceną wiążącą jest cena widniejąca przy Produkcie
w momencie złożenia zamówienia.

3. Realizacja Zamówień oraz dostawa Towarów odbywa się w godzinach 8:00-17:00 w dni robocze na terenie Rzeczpospolitej Polskiej łącznie do 5 dni roboczych, zaś za granicę – do 14 dni roboczych. Wyjątek stanowi okres przedświąteczny – grudzień. Wówczas, termin realizacji zamówień może wydłużyć się do 7 dni roboczych.

4. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Sklep internetowy prawidłowego dokonania płatności przez Serwis realizujący płatność bądź w przypadku dokonania płatności za pomocą rachunku bankowego – od dna uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

5. W sytuacji, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa z powodu braku na stanie Produktu, wówczas Klient zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie. Jeżeli zamówienie składa się z kilku pozycji, a Klient wyrazi zgodę na realizację zamówienia bez jednego
z niedostępnych Produktów, wówczas dochodzi do jego realizacji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a całość otrzymanej przez Sklep internetowy kwoty zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy.

6. Sklep internetowy zastrzega możliwość braku realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient nieprawidłowo wypełni formularz zamówienia lub poda niekompletne, błędne bądź nieprawdziwe dane.

VI. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. Cena widniejąca przy Produkcie w Sklepie internetowym jest ceną, która nie zawiera kosztów przesyłki.

2. Ostateczna cena – wraz z kosztami przesyłki widnieje w podsumowaniu Zamówienia przed ostatecznym jego potwierdzeniem.

3. Dokonanie płatności za zakupiony Produkt powinno nastąpić:

– za pośrednictwem serwisu Tpay w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu;

– poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na stronie Sklepu internetowego w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu Towaru.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay. System płatności Tpay należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.

5. Klient dokonuje wyboru formy płatności przy składaniu Zamówienia.

6. W sytuacji, gdy Klient nie dokona zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania Zakupu, zamówienie zostanie anulowane.

7. Klient otrzymuje dokument sprzedaży w postaci: dowodu sprzedaży dołączonego do Zamówienia.

VII. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

2. Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu internetowego w zakładce: DOSTAWA
I PŁATNOŚĆ
oraz są uzależnione od wyboru przez Klienta rodzaju dostawy.

3. Dostawa Towarów ma miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów zlokalizowanych za granicą, wskazanych na stronie Sklepu internetowego w zakładce: DOSTAWA I PŁATNOŚĆ.

4. Złożone zamówienia nie są realizowane w: niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

VIII. REKLAMACJE

1. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar nowy, wolny od wad fizycznych oraz wad istotnych.

2. Wada fizyczna Towaru oznacza jego niezgodność z umową sprzedaży, jeżeli Towar:

– nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży bądź wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

– nie ma właściwości, które powinien posiadać i zapewnił o ich istnieniu Usługodawca;

– nie nadaje się do celu, o którym Klient informował podczas zawarcia umowy sprzedaży, zaś Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do jego przeznaczenia;

– został wysłany w stanie niezupełnym.

3. Wady fizycznej nie stanowi ubytek bądź uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przez Usługodawcę przed dokonaniem jego zakupu.

4. O niezgodności towaru z umową sprzedaży nie świadczą różnice pomiędzy faktycznym wyglądem Produktu dostarczonego Klientowi a jego zdjęciem umieszczonym na stronie Sklepu internetowego, jeżeli wynikają one z indywidualnych ustawień komputera Klienta, takich jak: kolor, proporcje itd.

5. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po uzyskaniu informacji o podstawie jej zgłoszenia.

6. Reklamacje zakupionego Produktu są rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczpospolitej Polskiej.

7. W przypadku niezgodności Produktu z umową sprzedaży, należy złożyć reklamację, kontaktując się ze Sklepem internetowym S-Glamour mailowo – … . W wiadomości należy umieścić numer zamówienia, zwięzły opis wady reklamowanego produktu oraz zdjęcie produktu. Następnie należy wysłać reklamowany Towar wraz z dołączonym dowodem sprzedaży.

8. Celem uniknięcia sytuacji spornych w przypadku, gdy przesyłka nie dotrze na adres siedziby – ZACHOWAJ POTWIERDZENIE NADANIA PACZKI.

9. Reklamowany Produkt należy odesłać na koszt Klienta na adres:

S-Glamour

Ul. Dworcowa 53

86-300 Grudziądz

10. Podstawę przyjęcia reklamacji stanowi wysłanie reklamowanego Produktu wraz
z dołączonym dowodem sprzedaży.

11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia reklamowanego Produktu na wskazany wyżej adres.

12. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana, Towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy oraz zostanie odesłany na adres Klienta. Kosztem wysyłki zostaje obciążony Sklep internetowy.

13. W przypadku, gdy naprawa bądź wymiana reklamowanego Produktu nie jest możliwa, Sklep internetowy zwróci Klientowi pełną sumę za wadliwy towar, wraz z poniesionymi przez Klienta dodatkowymi kosztami wysyłki na podany przez Niego rachunek bankowy.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT PRODUKTÓW

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Usługodawcą
w Sklepie internetowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient bądź osoba trzecia – inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta – otrzymała przesyłkę.

2. W sytuacji, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka Produktów, które są dostarczane odrębnie, termin wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego Produktu bądź, w którym osoba trzecia – inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta – otrzymała ostatnią przesyłkę.

3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając oświadczenie w postaci oświadczenia złożonego na piśmie. Zalecane jest skorzystanie z formularza zwrotu w celu sprawnej realizacji odstąpienia od umowy – Formularz zwrotu w wersji PDF / Formularz zwrotu w wersji Word. O zachowaniu terminu świadczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem na adres e-mail: [email protected] .

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uznana jest za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru ( nowego, z metkami, bez śladów użytkowania), wraz z dowodem sprzedaży, niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie Towaru przed jego upływem.

5. W sytuacji, gdy nie doszło do zwrotu Produktu przez Klienta w wymaganym terminie,
z przyczyn, za które Klient ponosi odpowiedzialność, należy przypisać mu zwłokę. Usługodawca może wówczas żądać naprawienia szkody wynikającej z powstałej zwłoki.

6. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, Usługodawca zwraca Klientowi dokonane przez Niego płatności wraz z kosztami dostarczenia przez Niego rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów przesyłki wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego, niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, niewiążący się z żadnymi kosztami.

7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Produktów.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Korzystanie przez Klienta z Produktu w sposób inny, niż wynika to z konieczności sprawdzenia cech i funkcjonowania rzeczy, tym samym za zmniejszenie wartości rzeczy odpowiada Klient.

10. Zwrócenie przez Klienta Produktu nadmiernie zużytego, zniszczonego bądź uszkodzonego skutkuje powstaniem po stronie Usługodawcy prawa do obciążenia Klienta kwotą uszkodzenia z tego tytułu. Usługodawca wzywa wówczas Klienta do zapłaty, następnie zaś jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelności Klienta o zwrot kosztów, które pojawiły się w związku
z odstąpieniem przez Niego od umowy sprzedaży.

11. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do braku odbioru przesyłek wysłanych za pobraniem.

12. Adres do zwrotu:

S-Glamour

Ul. Dworcowa 53

86-300 Grudziądz

13. Wzór formularza stanowi załącznik do Regulaminu.

X. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne są:

– urzędzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;

– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

– włączona obsługa plików cookies;

– zainstalowany program FlashPlayer.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014, poz. 827).

2. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

3. W sytuacji, gdy niniejszy Regulamin ulegnie zmianie, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

Załącznik do Regulaminu – FORMULARZ ZWROTU:
wersja PDF
wersja Word